กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 นักศึกษาภาคปกติ เข้าบันทึกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรี พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ทาง Internet
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนไม
่ได้ เนื่องจากรอผลวิชาบังคับก่อนให้ลงทะเบียนในช่วง เพิ่ม-ถอนรายวิชา)

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,91345,9135