ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯ

Date:Friday,31 May 2019Create By:bond