ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิเชียร ฝอยพิกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจาก นายวิเชียร ฝอยพิกุล ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอดิศร เนาวนนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

   บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี