ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   .ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 663/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบแข่งขันดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>