ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง ในโครงการ ”ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง ในโครงการ ”ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ทีมประกวดมารยาทไทย ทีมที่ 2 ได้แก่
   นายธาดา ทองใบ ชั้นปีที่ 2
   นายจักรพันธ์ สายุบตร ชั้นปีที่ 2 
   น.ส.ประภาพร ผ่องศาลา ชั้นปีที่ 2
   น.ส.นิธิพร สงสูงเนิน ชั้นปีที่ 3 
   ผ่านเข้ารอบ และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่กรุงเทพมหานครในโอกาสต่อไป