นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศภาคอีสาน ตามรอยพระยุคลบาท ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 61

        เมื่อวันที่27 ตุลาคม2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำ นางสาวชุดาภา เสรีวุฒิชัย นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายเกียรติชัย ราชจินดา นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี2561 ถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไรรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ ความสุจริตยุติธรรมนำความเจริญสู่สังคมและประเทศชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า นายเกียรติชัย ราชจินดา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาฯ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งได้รับเงินรางวัล จำนวน6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยมี อาจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก ได้มีนิสิตและนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น2 รอบ คือ รอบคัดเลือก จัดประกวดทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละภาค จะได้เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่26 มกราคม2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย ด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่รัชกาลที่1-10 ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันเป็นการปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมการชื่นชมความเป็นไทยด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีเป็นอเนกประการ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป