นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ราชภัฏโคราช สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

   งานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การตรวจสอบหาสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบในยาสีฟัน โดยวิธีโพเทนซิโอเมตรริกไทเทรชัน แบบสองเฟส นำเสนอผลงานโดย นางสาวธันยพร ตุลาการ และนายธนวัตร บุญบู่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   การจัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ จัดโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ จากกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถเชิงแข่งขันให้กับนักศึกษา รวมถึงเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เห็นความสำคัญและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น