Tender


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 

ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์สานักงาน

และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา