Tender


ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume Licenseing (300 สิทธิ์) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume Licenseing (300 สิทธิ์) จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**คลิกอ่านรายละเอียด**


ที่ 472/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP  63077425051
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา