ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.6/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ
2ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.5/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฐมวัย และสนามฟุตซอล โรงเรียนสาธิตฯ
3สัญญาจ้างปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ หพญ.2/2564
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2564
6ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2564
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2564
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2564
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2564
10งานจ้างปรับปรุงหลังคา และปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นใหญ่ โรงเรียนสาธิตฯ
11จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
12งานจ้างจัดทำโครงหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2564
14ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2564
15ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2564
16ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องปรับอากาศ 1/2564
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2564
18ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร13,31,36 17-2563
19สาระสำคัญประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.13/2563
21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ปี 2563 2-2563
22ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 250เครื่อง 2-2563
23ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.12/2563
24ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.11/2563
25ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.10/2563
26ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.9/2563
27ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายแอร์19-2563 จำนวน 70-เครื่อง
28ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.12/2563
29สาระสำคัญ สัญญาจ้างเมนไฟฟ้า1-63
30ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา