Tender


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


**ประกาศเชิญชวน**

**เอกสารประกวดราคาจ้าง**

**รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)**

**แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างอาคาร**

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร**