Tender


ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

** คลิ๊กอ่านรายละเอียด **


ที่ 726/2563
เลขโครงการในร
เลขโครงการในระบบ e-GP 63107232086
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา