ราชภัฏโคราช ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ผลักดันจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

        สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอุทยานธรณีโคราช ได้จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก ภายใต้กิจกรรมที่1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษาในเขตอารยธรรมอีสานใต้ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงหนุนการทำงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่18-19พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โคราชจีโอพาร์ค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช และการเตรียมการรับการตรวจประเมินจีโอพาร์คของชุมชน

        การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานอุทยานธรณีโคราช กับ เครือข่ายจีโอพาร์คโคราช ในการร่วมกันผลักดันให้พื้นที่5 อำเภอได้แก่ อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีระดับโลก หรือ โคราชจีโอพาร์ค จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเกิดการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีโคราชและอุทยานธรณีโลก รวมถึงเกิดความร่วมมือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก และเพื่อเป็นการเตรียมการซักซ้อมรับการตรวจประเมินจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในระหว่างวันที่7-12 กรกฎาคม2561