ราชภัฏโคราช ผลิตบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู้งาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9

        เมื่อวันที่19 พฤษภาคม2561 งานสหกิจศึกษาและโครงการความร่วมมือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ปีการศึกษา2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน310 คน ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

        การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสหกิจศึกษาก้าวสู่รุ่นที่9 โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทุกปีการศึกษา ซึ่งได้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ หลังจากออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการรายงานผลการออกปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนองานให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและทำการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ไปเป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่ายและระดับประเทศ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ก่อนไปปฏิบัติงานจริง หรือ สมัครงานยังสถานประกอบการ บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการครั้งต่อไป