ราชภัฏโคราช เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมเชื่อมสัมพันธ์ทางวิชาการ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ เมื่อวันที่28-30 มีนาคม2561 Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากMr. Zhang Xin รองอธิการบดีจากSchool of International Cultural Exchange เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมหารือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมวิชาเอกภาษาจีนร่วมกัน จากนั้นเป็นการประชุมรายละเอียดเชิงลึกกับตัวแทนจากSchool of Foreign Languages และหารือเกี่ยวกับเรื่องการดูแลนักศึกษาและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศให้กับนักศึกษาจีนจากYXNU ที่เข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

        พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยม ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทย ให้กับนักศึกษาชาวจีน เมื่อวันที่3 มีนาคม2561 ที่ผ่านมา และจะเสร็จสิ้นภารกิจ ในวันที่3 สิงหาคม2561 รวมระยะเวลา5 เดือน สำหรับการประชุมหารือทางวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ให้ความสำคัญในด้านการผลิตบัณฑิตร่วมกับYXNU สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งยืนยันในความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยและเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง