การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Employee’s Choice)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำชี้แจงเรื่องทางเลือกในการลงทุนของสมาชิก (Employee’s Choice)

แบบประเมินระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง