ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  >>>