มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

จดหมายข่า

ฉบับที่ 1
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2563

ฉบับที่ 2
ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563