มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562


โครลการอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2562


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ 2562


ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) 2562


โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการ ประชุมพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2562


โครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะ 2562


โครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561


โครงการฝึกอบรม สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ปี 2561


โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศคติในการทำงานเป็นทีม 2561


โครงการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2561


โครงการ Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ 2561