มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ปรัชญา
ถูกต้อง  โปร่งใส  ฉับไว  เต็มใจบริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ 


วิสัยทัศน์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการและสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ จัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ และบูรณาการการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักวิชาการ

4. ให้บริการยานพาหนะ ด้วยความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ adminweb