มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

- บันทึกขอรับบริการ              
- แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครภัณฑ์ (สำหรับบุคคลภายใน)                              
- แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครภัณฑ์ (สำหรับบุคคลภายนอก)                   
- แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมลิฟท์               
- แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย               
- ขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ               

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin