มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

บริการอาคารสถานที่

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

 

1. บุคลากรประจำตึก

2. อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย

 

อาคาร 4 คหกรรมศาสตร์
อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 7 อาคารโปรแกรมวิชาเกษตร
อาคาร 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 11 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 13  อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 15  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
อาคาร 17  อาคารคณะครุศาสตร์
อาคาร 18  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
อาคาร 22  อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23  อาคารบรรณราชนครินทร์
อาคาร 24  อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อาคาร 25  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาคาร 26  อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปะ
อาคาร 27  อาคารบูรณาการวิทยาการ
อาคาร 28 โรงเรียนสาธิต
อาคาร 29 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 30 อาคารศูนย์อาหาร
อาคาร 31 อาคารยุพราชเบญจมงคล 
อาคาร 32 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 33 โรงเรียนสาธิต
อาคาร 34 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา
อาคาร 35 อาคารหอประชุมหลังใหม่
อาคาร 36 อาคารคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 37 อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin