งานระบบเครือข่าย

เบอร์ติดต่อภายใน 2730 , 2733

อเนก มหาสมุทร

หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

อนุพงษ์ โพธิ

หัวหน้างาน

อภิเชฐ แปลสันเทียะ

KM กลุ่มงานเครือข่าย