สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์


โครงการบริการนวัตกรรมท้องถิ่น 2563


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำงานวิจัยเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วม ย้อนวันวาน สืบสานสามามัคคี


สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำจัดทำบุญเลี้่ยงพระเพล และร่วมจับรางวัลแลกเปลี่ยน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ตอนรับปีใหม่ 2563


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2563


โครงการบริการนวัตกรรมท้องถิ่น 2563


สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2562


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2562


การอบรมหลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน


อบรมหลักสูตร Microsoft Word และ หลักสูตร Microsoft powerpoint


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง


จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุ๊กช์


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


การประชุม เรื่อง การจัดสัมมนาผู้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช้สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบในสังคมไทย


สำนักคอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๐ พนมรุ้งเกมส์


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ eDLTV


ภาพบรรยากาศประกาศผลการตัดสินโครงการ “อนุรักษ์ท้องถิ่นโคราช”


สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562


การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน


ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย


อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016
เปิดโครงการบริการวิชาการปี2562


การประชุมเปิดตรวจประกัน


ทำบุญส่งท้ายปี 61 ตอนรับปีใหม่ 62 สำนักคอมพิวเตอร์


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562-2564


งานคอมพิวเตอร์กราฟิกสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับงานโครงการติวปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 และการกำหนด KPI ของแต่ละงาน


สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสนับสนุนแนวทาง Thailand 4.0


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2561


ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1


งานอบรมบริการวิชาการ camtasia studio 8


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37


โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2561


การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอน eDLTV โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติเวียดนาม สถาบันวิจัยทางการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนอนุบาลฮัวเซ็น ประเทศเวียดนาม


สำนักคอมพิวเตอร์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล ในการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “ต่อต้านคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบในสังคมไทย”


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบ้ติการการทำงานแทนกัน สำนักคอมพิวเตอร์”


การประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม


งานเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานเว็บไซส์สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ"


งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Web Service เบื้องต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาผลงาน


พิธีน้อมรำลึกฯวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และร่วมออกร้านโรงทาน


โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา เทคนิคการจัดเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016


โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ การใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS และ การสร้างและการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์


โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การใช้งาน Google Apps for Education


โครงการบริการวิชาการหลักสูตรสำหรับนักศึกษา การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564


อบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน สำนักคอมพิวเตอร์


ออกงานโรงทานปีใหม่ - กีฬาบุคลากร NRRU 27 ธันวาคม 2560


งานทำบุญ-เลี้ยงปีใหม่สำนักคอมพิวเตอร์ 26 ธันวาคม 2560


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำซุ้มถวายความอาลัย


คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Zend Framework”


ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


มอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560


การใช้แอปพลิเคชั่นในการสร้างสื่อการเรียน


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์


สัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2560


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 2 คน 1 งาน สำนักคอมพิวเตอร์”


ร่วมประชุมโครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวิน


ประชุมเตรียม การจัดสัมมนาผู้รับบริการ เพื่อการจัดการความรู้ ประจำปี 2560


สำนักคอมพิวเตอร์ รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม สายสนับสนุน


หัวหน้างานทุกหน่วยงาน ประชุมเรื่อง งานประกันคุณภาพ


สำนักคอมพิวเตอร์จัดสอบปลายภาค ผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)


ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน สำนักคอมพิวเตอร์อบรม หลักสูตร "การพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา"


อบรม การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6


อบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel


อบรม เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์


โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2559


ประชุมบุคลากร เพื่อหารือและเพิ่มเติมแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558


ประชุมวิพากษ์ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


อบรมเชิงปฏิบัติการตามภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 หลักสูตร


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559


อบรมหลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel


มอบใบประกาศพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบที่ 2/2558


ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 ครั้งที่ 2


ประชุมคณะทำงานตามโครงการบูรณาการผลงานภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใช้สังคม


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม


โครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม โรงเรียนบ้านบุสามัคคีพัฒนา


โครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม โรงเรียนบ้านโคกพระ


อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทบทวนการใช้งานระบบการเงิน รุ่นที่ 1


จัดสอบ e-Testing รอบเก็บตกของภาคการเรียนที่ 1/2558


ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น


กรรมการกลางอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลห้องสอบของนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ปี 2559


กรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA32


มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมแบ่งปันความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่


รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)


ประชุมเพื่อทบทวนการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)


ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559


มอบเหรียญรางวัลผู้ชนะกีฬาเทเบิลเทนนิส


นำเสนอ Prototype ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


แข่งขันกีฬาฟุตบอล และเทเบิลเทนนิส


ประชาสัมพันธ์โครงการ eDLTV ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย


ประชุมเตรียมความพร้อมกับสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-Testing) ภาคเรียนที่ 1/2558


ประชุมหาแนวทางการปรับปรุงระบบรับสมัครออนไลน์


รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ


ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร


มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015


อำนวยความสะดวกการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557


สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558


สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558


ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2558


ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผน


อบรม การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (KPI)


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558


อบรมการกรอกข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน


ศึกษาดูงานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558


บริการวิชาการให้กับนักศึกษาโปรแกรมเทคโนฯ การอาหาร


ประชุมกรรมการโครงการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1


แนะนำวิธีการใช้งานระบบจัดการข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ


สำนักคอมพิวเตอร์ส่งบุคลากรดูแลระบบในกิจกรรมอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่


ประชุมหัวหน้างานกลุ่มงาน ภายในสำนักคอมพิวเตอร์


ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ KM


จับรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์การจัดการความรู้


รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ ครั้งที่ 3


ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558