สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การอบรมหลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน

วันที่  11 กรกฏาคม 2562  ณ สำนักคอมพิวเตอร์  อาคาร 27 ชั้น 3  ห้อง  27.03.10