สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมหลักสูตร Microsoft Word และ หลักสูตร Microsoft powerpoint

     วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร Microsoft Word และ หลักสูตร Microsoft powerpoint .ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาวดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้อง It Learning center ชั้น 1 อาคาร 27