สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2562

    วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2562 ณ ห้อง IT-LEARNING CENTER อาคาร 27 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนการบริการของงานบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้เกียรติในการมอบของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณอาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป