งานฝึกบรมและบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อภายใน 2723

วีรพล ปุ๋ยกระโทก

หัวหน้างาน

รุ่งนภา สวัสดี

จตุรงค์ กอแก้ว

KM กลุ่มงานบริการวิชาการและฝึกอบรม