กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม 5 ส กองคลัง

7


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

9


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง "กองคลังอุ่นใจ"

8


กองคลังรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

7


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

17


การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

20


โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน และกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30


บุคลากรกองคลังเป็นวิทยากร ณ คณะครุศาสตร์

15