กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม 5 ส กองคลัง

12


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน สำหรับบุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

15


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง "กองคลังอุ่นใจ"

20


กองคลังรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

12


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

23


การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

26


โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน และกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

35


บุคลากรกองคลังเป็นวิทยากร ณ คณะครุศาสตร์

19