กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน


กระทรวงการคลัง  ที่ กค 0402.3/ว102 เรื่องการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่ 08 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin