กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2562


กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ (เงินยืมนอกงบประมาณ) ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ดังแผนผังแสดงขั้นตอนการยืมเงินทอรองราชกาาร ที่ได้แนบมาพร้อมนี้    าวน์โหลดเอกสาร

วันที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin