สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEIC 23 พฤศจิกายน 2562


สอบ HSK 16 พฤศจิกายน 2562


สอบ TOEFL(ITP) 2 พฤศจิกายน 2562


อบรมภาษาอังกฤษ (English Teacher Training)


ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562


เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ปี 2562


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบ TOEFL(ITP) เดือนกันยายน


สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


สถาบันภาษาได้จัดโครงการ”เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น”


สอบ TOEFL(ITP) วันที่ 4 พฤษภาคม 2562


สอบ TOEIC วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


นักศึกษาราชภัฏโคราชรับรางวัล พิชิตคะแนนสอบ TOEIC