สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษารับรางวัลกิจกรรมตอบปัญหา (Facebook Live Tutoring )


จัดสอบ TOEFL (ITP) วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


การประกวดโปสเตอร์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ2020


ประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบ Posters และ Video Clips


โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สถาบันภาษาจัดกิจกรรม Live Tutoring


จัดสอบ pre-test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ


สถาบันภาษาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโปสเตอร์และวิดีโอคลิปสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


จัดสอบ TOEIC 15 กุมภาพันธ์ 2563


อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


จัดสอบ TOEFL (ITP) วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


อบรมวิทยากรในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21


สอบ TOEFL(ITP) 7 ธันวาคม 2562


สอบ TOEIC 23 พฤศจิกายน 2562


สอบ HSK 16 พฤศจิกายน 2562


สอบ TOEFL(ITP) 2 พฤศจิกายน 2562


อบรมภาษาอังกฤษ (English Teacher Training)


ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562


เอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา ปี 2562


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบ TOEFL(ITP) เดือนกันยายน


สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


สถาบันภาษาได้จัดโครงการ”เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น”


สอบ TOEFL(ITP) วันที่ 4 พฤษภาคม 2562


สอบ TOEIC วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


นักศึกษาราชภัฏโคราชรับรางวัล พิชิตคะแนนสอบ TOEIC