สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม English Summer Camp ทีประเทศสิงคโปร์

 สถาบันภาษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  English Summer Camp
 ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พร้อมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้ภาษา

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา