สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEIC ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

สอบ TOEIC  ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เริ่มสอบ 10.00 น.  ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที 

อาคาร 22 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 (22.14) 

- อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง สถาบันภาษา 

 

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง หรือหนังสือรับรองสภาพนักศึกษาตัวจริง ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน 

3. กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ รวมถึงมีอุปกรณ์ใดๆฝังในร่างกาย

   หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร

    ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลีนิก) ตัวจริง 

    ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี    ซึ่งระบุรายละเอียดความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนั้น 

4. แต่งกายชุดสุภาพ

5. สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ โทรศัพท์มือถือ  นาฬิกาข้อมือ  กุญแจรถ กระเป๋าถือ และโลหะทุกชนิด**

 

หมายเหตุ   ผลคะแนนสอบจะออกหลังการสอบ 7 วัน