สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สอบเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 61

รับผลสอบ HSK 10 พ.ย.61 
นำบัตรประชาชนมาติดต่อรับที่
สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2 

ในวันและเวลาราชการ