สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

การให้บริการวิชาการ  
1. จัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ     : TOEIC, TOEFL(ITP), HSK , IELTS
2. จัดอบรมภาษาต่างประเทศ : อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน
3. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบภาษาต่างประเทศ TOEIC, TOEFL(ITP), HSK , IELTS
4. จัดค่ายภาษาอังกฤษ : นักเรียน, นักศึกษา
5. แปลเอกสาร อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน