สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TOEIC  (Test of English for International Communication)
ปัจจุบันใช้ Redesigned TOEIC  ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งเป็น
การฟัง (listening) 100 ข้อ และการอ่าน (reading)  100 ข้อ
คะแนนเต็ม 990 คะแนน  และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

 

 

ค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัคร

ประเภท ค่าสมัคร หลักฐานการสมัคร
นักศึกษา มรภ.นม.                     1,000 บาท               บัตรประจำตัวประชาชน                  บัตรประจำตัวนักศึกษา
บุคลากร มรภ.นม.    1,400 บาท     บัตรประจำตัวประชาชน                  บัตรประจำตัวพนักงาน มรภ.นม.
บุคคลทั่วไป 1,800 บาท  บัตรประจำตัวประชาชน

 ** หลักฐานการสมัคร ต้องที่มีข้อมูลภาพและตัวอักษรชัดเจน และยังไม่หมดอายุ **   
 

การสมัครสอบ

-สมัครที่สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-สมัครผ่านช่อง inbox ที่ FB: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
การเตรียมตัววันสอบ
1. แต่งกายชุดสุภาพ
2. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าสอบ
     -  นักศึกษา มรภ.นม. : บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวนักศึกษา
     -  บุคลากร มรภ.นม. : บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวพนักงาน มรภ.นม.
     -  บุคคลทั่วไป : บัตรประจำประชาชน
3. ผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริง 
4. สิ่งไม่อนุญาตให้นำเข้าสอบ :โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาข้อมือ, กุญแจรถยนต์, กระเป๋าถือหรือโลหะทุกชนิด

 

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

​สอบ 10.00 น. (ลงทะเบียนก่อนสอบ 60 นาที)

การติดต่อรับผลคะแนน  หลังสอบ 7 วัน ที่สถาบันภาษา ในวันและเวลาราชการ

** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัคร หรือเลื่อนสอบในทุกกรณี **