สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TOEIC  (Test of English for International Communication)
ปัจจุบันใช้   TOEIC  Listening & Reading Test Updates  ประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งเป็น
การฟัง (listening) 100 ข้อ และการอ่าน (reading)  100 ข้อ
คะแนนเต็ม 990 คะแนน  และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ 

ค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัคร

ประเภท ค่าสมัคร หลักฐานการสมัคร
นักศึกษา มรภ.นม.                     1,000 บาท               บัตรประจำตัวประชาชน                  บัตรประจำตัวนักศึกษา
บุคลากร มรภ.นม.    1,600 บาท     บัตรประจำตัวประชาชน                  บัตรประจำตัวพนักงาน มรภ.นม.
บุคคลทั่วไป 2,100 บาท  บัตรประจำตัวประชาชน

 ** บัตรประชาชน /บัตรพนักงาน มร.นม. /บัตรนักศึกษา ต้องที่มีข้อมูลภาพและตัวอักษรชัดเจน และยังไม่หมดอายุก่อนสอบ **   

การสมัครสอบ
  -สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือ
  -กรอกข้อมูลสมัครที่  สมัครสอบ TOEIC

 
การเตรียมตัวในวันสอบ
1. แต่งกายชุดสุภาพ2. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าสอบ  (แสดงบัตรตัวจริง)
    -  นักศึกษา มรภ.นม. : บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวนักศึกษา
    -  บุคลากร มรภ.นม. : บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวพนักงาน มรภ.นม.
    -  บุคคลทั่วไป : บัตรประจำประชาชน


2. ผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดภายในหรือภายนอกร่างกาย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริง
    ที่ออกโดยโรงพยาบาล (ไม่รวมคลีนิก) มีอายุไม่เกิน 1 ปี 


3. ผู้สอบที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัจริง (ถ้ามี)

4. สิ่งไม่อนุญาตให้นำเข้าสอบ :โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาข้อมือ, กุญแจรถยนต์, กระเป๋าถือหรือโลหะทุกชนิด

 

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ​สอบ 10.00 น. (ลงทะเบียนก่อนสอบ 60 นาที)

การติดต่อรับผลคะแนน  หลังสอบ 7 วัน ที่สถาบันภาษา ในวันและเวลาราชการ

** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัคร หรือเลื่อนสอบในทุกกรณี **

** สถาบันภาษาจะเลื่อนการสอบไปรอบถัดไป หากมีจำนวนผู้สอบประเภทนักศึกษา มรภ.นม. ในแต่ละรอบไม่ถึง 30 คน **