สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          สถาบันภาษา เป็นหน่วยราชการภายในที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยประกาศ    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมในการรองรับภาระงานและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันและสามารถแข่งขันได้อีกทั้งประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล เช่น  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียนอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็งซึ่งการจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกรูปแบบ

      จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น  และเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ตลอดจนเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัย “เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย

 

วิสัยทัศน์

      สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดหารายได้ให้กับองค์กร

พันธกิจ

    1. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย

    2. พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

    3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ