สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ 
  - TOEFL(ITP)        **ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป**
  - TOEIC   
  - HSK
 กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ
   - สอบ TOEFL (ITP) (click)
 
 - สอบ TOEIC 
(click)
   - สอบ HSK (click)