สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดอบรมสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2561 -2562  

ลำดับ

โครงการ

วันที่

จำนวน(คน)

สถานที่

 

ปีงบประมาณ 2561

 

 

 

1

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก

12 -20 ตุลาคม 2560

150 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหน่วยงานสำหรับบุคลากรสถาบันภาษา

6-9 พฤศจิกายน 2560

7 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3

โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEICสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

11-12 พฤศจิกายน 2560

300 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4

โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEICสำหรับบุคคลภายนอก  

13-14 พฤศจิกายน 2560

50คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5

โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEICสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

29 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษา 200 คน

บุคลากร 30 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Exit-Exam

26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561

900 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561

16 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ปีงบประมาณปี 2562

 

 

 

8

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 -25  ตุลาคม 2561

26 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

16- 24 ตุลาคม 2561

511 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10

โครงการเพิ่มศักยภาพในการสอบภาษาต่างประเทศ

7 -9 มกราคม 2562

20 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรสถาบันภาษา

10-24 มกราคม 2562

7 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

12

โครงการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรสถาบันภาษา

25 -28 กุมภาพันธ์ 2562

7 คน

จังหวัดเชียงใหม่