สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TOEFL (ITP)    

เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
(Paper-based) ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อสอบการฟัง ไวยากรณ์
และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็ม 667 คะแนน และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี
นับจากวันสอบ    

ค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัคร
  - ค่าสมัครสอบ : 1,500 บาท                
  - หลักฐานการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครสอบ
  - สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา อาคาร 27 หรือ
  
- กรอกข้อมูลสมัครที่  สมัครสอบ TOEFL (ITP) 

การเตรียมตัววันสอบ   

 - แต่งกายชุดสุภาพ
 - เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
 
- เตรียมดินสอ 2B และยางลบ

สถานที่สอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
                   สอบ 09.30 น. (ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที)

ติดต่อรับผลคะแนน  หลังจากสอบเสร็จ  7 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัคร หรือเลื่อนสอบในทุกกรณี **