สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TOEFL (ITP)    

เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based) ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อสอบการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็ม 667 คะแนน และผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ    

ค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัคร

  • ค่าสมัครสอบ : 1,500 บาท                
  • หลักฐานการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน

 

การสมัครสอบ

- สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา อาคาร 27 หรือ

- สมัครผ่านช่อง inbox ที่ FB: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

การเตรียมตัววันสอบ   

 - แต่งกายชุดสุภาพ

 - เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

 - เตรียมดินสอ 2B และยางลบ

 

สถานที่สอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สอบ 09.30 น. (ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที)

 

ติดต่อรับผลคะแนน  หลังจากสอบเสร็จ  7 วัน

 ** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัคร หรือเลื่อนสอบในทุกกรณี **