สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมเพื่อเตรียมสอบ  TOEIC   TOEFL(ITP)  IELTS  HSK 
การอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร อังกฤษ  จีน ญี่ปุ่น  
 อัตราค่าอบรมภาษาต่างประเทศ