สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

HSK  (Hanyu Shuiping Kaoshi) 

การสอบวัด HSK คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคคลที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ซึ่งดำเนินการสอบ ออกใบประกาศนียบัตร และออกผลการสอบโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งชาติปักกิ่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มีมาตรฐาน  และผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ 

ค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัคร

  • หลักฐานการสมัคร : รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป  , สำเนาบัตรประชาชน
ระดับ 1   =   500 บาท  ระดับ 4   =   1,200 บาท
ระดับ 2   =   700 บาท         ระดับ 5   =   1,600  บาท
ระดับ 3   =   900 บาท         ระดับ 6   =    2,000 บาท

การสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา อาคาร 27  

การเตรียมตัววันสอบ   

  1. เตรียมบัตรประชาชน
  2. เตรียมดินสอ 2B และยางลบ
  3. แต่งกายชุดสุภาพ

 

สถานที่สอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

HSK  ระดับ 2, 4, 6 สอบ 09.00 น.

HSK  ระดับ 1, 3, 5 สอบ 13.30 น.

** HSK ทุกระดับต้องลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที **

การรับผลคะแนน  หลังจากสอบเสร็จ  60 วัน

** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัคร หรือเลื่อนสอบ ในทุกกรณี**