สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247-072
e-mail: language@nrru.ac.th
Facebook:  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา