สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษาได้จัดโครงการ”เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น

โดยการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯได้จัดโครงการ”เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม วรรณคดีญี่ปุ่น”
เมื่อวันศุกร์ที่28 มิถุนายน 2562   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 
-คุณสุริยา ตันติวงษ์ เลขานุการ ชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น   บรรยายในหัวข้อ ไม้มงคลกับความเชื่อของคนญี่ปุ่น 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา รองประธานชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น บรรยายในหัวข้อ รักข้ามชาติภพในบทละครโน