สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับรางวัล พิชิตคะแนนสอบ TOEIC

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันภาษากำหนด ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา   เป็นผู้มอบของรางวัล    ดังรายชื่อต่อไปนี้