สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ HSK 16 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK1  HSK2  HSK3  HSK4 และ HSK5 
ณ อาคาร 27 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 175 คน