สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมภาษาอังกฤษ (English Teacher Training)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สถาบันภาษาได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ (English Teacher Training)
สำหรับครูโรงเรียนเมืองนครราชสีมา จำนวน 11 คน  ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน อีกทั้งเป็น
การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น