สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาสถาบันภาษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2562     
ขอขอบคุณคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง  อัศวกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา  ศาสตร์ปรีชา   
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา
ครั้งนี้  อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา   
,ดร.วริศรา ยางกลาง รองผู้อำนวยการ, ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ     
สถาบันภาษา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้