สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEFL(ITP) เดือนกันยายน

สถาบันภาษาร่วมกับ Institute of International Education Inc. ได้จัดสอบ วัดระดับภาษา อังกฤษ TOEFL(ITP) ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 - จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562   จำนวน 28 คน

- จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  จำนวน 24 คน